آواره (تردید)

Hercai

عشقی غیر ممکن که زاده انتقام است. شخصی به نام میران به عنوان تاجر وارد شهری می شود و مراوداتش را با خانواده شاداوعلوها بیشتر می کند و در نهایت نوه نصوح شاداوعلو(ریّان) را خواستگاری می کند.

از آنجا که ریّان نوه تنی نصوح نیست و میران خواستگار واقعا خوبی محسوب می شود، نصوح می خواهد نوه واقعی خود را به میران بدهد و ….
people رده سنی:
public کشور سازنده: ترکیه
tv شبکه سازنده: MIA Yapim
movie_filter جوایز و افتخارات
  local_movies

  آواره (تردید) فصل 01

  7.7

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 15935
  7.7

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 5521
  7.7

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 4937
  8.8

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 4519
  7.7

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 4003
  7.7

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 4263
  9

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 3888
  7.4

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 4066
  7.6

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 3795
  7.6

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 3694
  7.7

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 3808
  7.7

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 3629
  7.7

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 3581
  7.7

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 3630
  7.7

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 3890
  7.7

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 3297
  7.7

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 3535
  7.7

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 3785
  7.7

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 3425
  7.7

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 3287
  8.4

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 3324
  8.4

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 3058
  8.9

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 3447
  8.9

  قسمت بیست و چهارم

  Episode 24
  remove_red_eye 4879
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  خلاصه فصل 01 آواره (تردید)

  7.3

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 3006
  7.3

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 2394
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left
  local_movies

  آواره (تردید) فصل 02

  7.9

  قسمت یکم

  Episode 1
  remove_red_eye 5069
  7.9

  قسمت دوم

  Episode 2
  remove_red_eye 3228
  7.9

  قسمت سوم

  Episode 3
  remove_red_eye 3036
  7.9

  قسمت چهارم

  Episode 4
  remove_red_eye 3201
  7.9

  قسمت پنجم

  Episode 5
  remove_red_eye 2913
  7.9

  قسمت ششم

  Episode 6
  remove_red_eye 2799
  8.8

  قسمت هفتم

  Episode 7
  remove_red_eye 2899
  8.8

  قسمت هشتم

  Episode 8
  remove_red_eye 2755
  8.8

  قسمت نهم

  Episode 9
  remove_red_eye 2349
  8

  قسمت دهم

  Episode 10
  remove_red_eye 2563
  8.2

  قسمت یازدهم

  Episode 11
  remove_red_eye 2537
  7.3

  قسمت دوازدهم

  Episode 12
  remove_red_eye 2503
  9

  قسمت سیزدهم

  Episode 13
  remove_red_eye 2449
  9

  قسمت چهاردهم

  Episode 14
  remove_red_eye 2245
  9

  قسمت پانزدهم

  Episode 15
  remove_red_eye 2339
  9

  قسمت شانزدهم

  Episode 16
  remove_red_eye 2575
  8.9

  قسمت هفدهم

  Episode 17
  remove_red_eye 2701
  9

  قسمت هجدهم

  Episode 18
  remove_red_eye 2738
  8.7

  قسمت نوزدهم

  Episode 19
  remove_red_eye 2636
  8.7

  قسمت بیستم

  Episode 20
  remove_red_eye 2108
  8.7

  قسمت بیست و یکم

  Episode 21
  remove_red_eye 2259
  8.9

  قسمت بیست و دوم

  Episode 22
  remove_red_eye 2158
  8.9

  قسمت بیست و سوم

  Episode 23
  remove_red_eye 2165
  8.9

  قسمت بیست و چهارم

  Episode 24
  remove_red_eye 2249
  9.4

  قسمت بیست و پنجم

  Episode 25
  remove_red_eye 2075
  9.4

  قسمت بیست و ششم

  Episode 26
  remove_red_eye 2018
  9.4

  قسمت بیست و هفتم

  Episode 27
  remove_red_eye 2140
  9.6

  قسمت بیست و هشتم

  Episode 28
  remove_red_eye 2171
  9.6

  قسمت بیست و نهم

  Episode 29
  remove_red_eye 2023
  9.6

  قسمت سیم

  Episode 30
  remove_red_eye 2015
  8.3

  قسمت سی و یکم

  Episode 31
  remove_red_eye 2036
  8.3

  قسمت سی و دوم

  Episode 32
  remove_red_eye 2002
  8.3

  قسمت سی و سوم

  Episode 33
  remove_red_eye 1901
  9.1

  قسمت سی و چهارم

  Episode 34
  remove_red_eye 1927
  9.1

  قسمت سی و پنجم

  Episode 35
  remove_red_eye 1849
  9.1

  قسمت سی و ششم

  Episode 36
  remove_red_eye 1871
  9.2

  قسمت سی و هفتم

  Episode 37
  remove_red_eye 1897
  9.2

  قسمت سی و هشتم

  Episode 38
  remove_red_eye 2340
  9.2

  قسمت سی و نهم

  Episode 39
  remove_red_eye 7575
  9.5

  قسمت چهلم

  Episode 40
  remove_red_eye 1978
  9.5

  قسمت چهل و یکم

  Episode 41
  remove_red_eye 1832
  9.5

  قسمت چهل و دوم

  Episode 42
  remove_red_eye 1854
  9.3

  قسمت چهل و سوم

  Episode 43
  remove_red_eye 1843
  9.3

  قسمت چهل و چهارم

  Episode 44
  remove_red_eye 1760
  9.3

  قسمت چهل و پنجم

  Episode 45
  remove_red_eye 1793
  9.2

  قسمت چهل و ششم

  Episode 46
  remove_red_eye 1814
  9.2

  قسمت چهل و هفتم

  Episode 47
  remove_red_eye 1773
  9.2

  قسمت چهل و هشتم

  Episode 48
  remove_red_eye 1888
  9.1

  قسمت چهل و نهم

  Episode 49
  remove_red_eye 1746
  9.1

  قسمت پنجاهم

  Episode 50
  remove_red_eye 1810
  9.1

  قسمت پنجاه و یکم

  Episode 51
  remove_red_eye 1767
  8.9

  قسمت پنجاه و دوم

  Episode 52
  remove_red_eye 1742
  8.9

  قسمت پنجاه و سوم

  Episode 53
  remove_red_eye 1569
  8.9

  قسمت پنجاه و چهارم

  Episode 54
  remove_red_eye 1678
  9

  قسمت پنجاه و پنجم

  Episode 55
  remove_red_eye 1781
  9

  قسمت پنجاه و ششم

  Episode 56
  remove_red_eye 1643
  9

  قسمت پنجاه و هفتم

  Episode 57
  remove_red_eye 1756
  8.7

  قسمت پنجاه و هشتم

  Episode 58
  remove_red_eye 1708
  8.7

  قسمت پنجاه و نهم

  Episode 59
  remove_red_eye 1724
  8.7

  قسمت شصتم

  Episode 60
  remove_red_eye 1673
  8.5

  قسمت شصت و یکم

  Episode 61
  remove_red_eye 1573
  8.5

  قسمت شصت و دوم

  Episode 62
  remove_red_eye 1732
  8.5

  قسمت شصت و سوم

  Episode 63
  remove_red_eye 1664
  8.8

  قسمت شصت و چهارم

  Episode 64
  remove_red_eye 1623
  8.8

  قسمت شصت و پنجم

  Episode 65
  remove_red_eye 1738
  8.8

  قسمت شصت و ششم

  Episode 66
  remove_red_eye 1738
  8.8

  قسمت شصت و هفتم

  Episode 67
  remove_red_eye 1705
  8.8

  قسمت شصت و هشتم

  Episode 68
  remove_red_eye 1797
  8.8

  قسمت شصت و نهم

  Episode 69
  remove_red_eye 1551
  8.8

  قسمت هفتادم

  Episode 70
  remove_red_eye 1432
  8.8

  قسمت هفتاد و یکم

  Episode 71
  remove_red_eye 1401
  8.8

  قسمت هفتاد و دوم

  Episode 72
  remove_red_eye 1521
  8.8

  قسمت هفتاد و سوم

  Episode 73
  remove_red_eye 1365
  8.8

  قسمت هفتاد و چهارم

  Episode 74
  remove_red_eye 1316
  8.8

  قسمت هفتاد و پنجم

  Episode 75
  remove_red_eye 1510
  8.8

  قسمت هفتاد و ششم

  Episode 76
  remove_red_eye 1652
  8.8

  قسمت هفتاد و هفتم

  Episode 77
  remove_red_eye 1701
  8.8

  قسمت هفتاد و هشتم

  Episode 78
  remove_red_eye 5967
  keyboard_arrow_right
  keyboard_arrow_left

  کد تخفیف خرید اشتراک از سایت خرید اشتراک از ecare

  1― اشتراک مورد نظر خود را از لیست پایین صفحه انتخاب کنید.

  2― در صفحه پرداخت، کد تخفیف را در قسمت "کد تخفیف" وارد کنید و بر روی "بررسی" کلیک کنید. در صورت صحت کد، مقدار تخفیف از هزینه نهایی کسر میشود.

  3― سپس بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید.

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق سایت تماشاخونه اشتراک تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― از منوی سمت راست بر روی خرید اشتراک کلیک کنید

  2― اشتراک مورد نظر خود را از لیست درون صفحه انتخاب کنید

  3― بر روی یکی از درگاه های بانکی کلیک کنید

  طبق تصاویر زیر میتوانید از طریق پنل ecare خود اشتراک تماشاخونه تهیه کنید.

  1― بر روی ورود کلیک کنید

  2― بر روی خدمات ارزش افزوده کلیک کنید

  2― بر روی خرید اشتراک تماشاخونه کلیک کنید

  3― اشتراک موردنظر خود را انتخاب کنید

  4― بر روی تایید کلیک کنید

  5― بر روی فعال سازی سرویس کلیک کنید

  6― بر روی بازگشت کلیک کنید